Predpisy
DBÁME O TRANSPARENTNOSŤ
Za obsah tejto stránky zodpovedá
LUPA Personal GmbH & Co.KG
Bornheimer Str. 33b
53111 Bonn

Telefón: +49 (0) 228-9654624-0
Fax: +49 (0) 228-9654624-9
E-mail: info@lupa-personal.de

Sídlo firmy: Bonn
Okresný súd v Bonne: HRA 8568
Identifikačné číslo EÚ 301282144
Konateľ spoločnosti: Łukasz Pactwa

Osobne zodpovedný partner:
LUPA Verwaltungsgesellschaft mbH, so sídlom: Bonn
Registračný súd: Bonn
Registračné číslo: HRB 21670


Vysvetlenie k zodpovednosti:
Naše webové stránky môžu obsahovať odkazy na webové stránky iných uchádzačov. Radi by sme zdôraznili, že vyhlásenie o ochrane osobných údajov sa vzťahuje iba na účastníkov LUPA Personal v súlade s platnými predpismi o ochrane osobných údajov. Spoločnosť LUPA Personal nemá vplyv na kontrolu obsahu a účelu webových stránok tretích strán a nie je zodpovedná za informácie na stránkach tretích strán. Za odkazy a obsah stránok tretích strán sme zodpovední len vtedy, keď sa potvrdili informácie o ich nelegálnom alebo kriminálnom obsahu a máme technické možnosti od odstúpenia ich používania. Spoločnosť LUPA Personal nie je povinná kontrolovať obsahy v pravidelných intervaloch z pohľadu ich nezákonnosti či nezákonnosti. V okamihu, keď obdržíme informáciu o nezákonnom obsahu tretej strany, budú príslušné odkazy odstránená z nášho webu.


Všeobecné podmienky prenájmu zamestnancov
1. LUPA Personal GmbH & Co.KG (ďalej len LUPA Personal) poskytuje zamestnávateľom svojich dočasných zamestnancov na základe nemeckých predpisov týkajúcich sa prenájmu (lízingu) zamestnancov (Arbeitnehmerüberlassungsgesetz - AUG),zmlúv prenájmu zamestnancov (Arbeitnehmerüberlassungsvertrag - AUV) a všeobecných Zmluvných podmienok (VOP). Uvedené všeobecné podmienky platia pre všetky zmluvy o prenájme zamestnancov, s vylúčením prípadných konfliktných podmienok zamestnávateľa, aj keď LUPA Personal takúto možnosť kategoricky nevylúčil.

2. LUPA Personal je zamestnávateľom dočasných zamestnancov. Zamestaní pracovníci nie sú v žiadnom prípade zmluvne spojení so zamestnávateľom –uživateľom . Tieto vzťahy sa nemenia aj po uzatvorení zmluvy o prenájme. Dočasní pracovníci sú starostlivo vyberaní a individuálne kontrolovaní. V prípade, že zamestnávateľ –užívateľ počas prvého dňa práce zistí, že zamestnanec nespĺňa náležité kvalifikácie pre výkon práce a bude trvať na výmene, LUPA Personal neúčtuje v tomto dni zamestnávateľovi-užívateľovi náklady pracovného času a cestovných nákladov príchodu a odchodu. Zamestnávatelia užívatelia majú právo kedykoľvek prepustiťo zamestnancov LUPA Personal a nahradiť ich rovnako kvalifikovanými dočasnými zamestnancami.

3. Zamestnávateľ užívateľ je povinný pripraviť a uviesť zamestnancov do plánovanej práce. Zamestnávateľ je povinný priebežne kontrolovať prácu vykonávanú dočasným zamestnancom a je splnomocnený poskytnúť pokyny týkajúce sa výkonu práce.

4. Zamestnávateľ užívateľ musí okamžite informovať LUPA Personal, ak dočasnému zamestnancovi pridelí novú alebo inú úlohu alebo ak je pracovník presunutý na nové alebo inné pracovisko. Prácu vykonávanú v zahraničí musí vždy vopred povoliť spoločnosť LUPA Personal. V prípade odstúpenia od vyššie uvedených povinností a za nedodržanie zákonných povinností, náklady a finančné postihy s tým spojené, vráti zamestnávateľ užívateľ spoločnosti LUPA Personal.

5. Podľa § 11 ods. 6 AÜG podmienky práce dočasných pracovníkov v priestoroch zamestnávateľa, podliehajú platným predpisom o ochrane zdravia a bezpečnosti práce . Záväzky vyplývajúce z vyššie uvedených ustanovení voči zamestnávateľovi preberá zamestnávateľ užívateľ, bez ohľadu na záväzky LUPA Personal. Pred zahájením práce sú zamestnanci zamestnávateľov úžívateľov informovaní o rizikách na pracoviskách. Zamestnávateľ užívateľ je povinný zamestnancom pripraviť opatrenia na vyhnutie sa týmto rizikám (§ 5 ods. 2.12 zákon o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v Nemecku). Opatrenia musia zohľadniť kvalifikáciu a skúsenosti zamestnancov. Zamestnávateľ užívateľ poskytuje dočasným pracovníkom ochranné prostriedky a ochranné odevy, ako aj vybavenie a pracovné postupy potrebné na vykonávanie danej činnosti Zamestnávateľ poskytuje dôležité informácie o prvej pomoci . Okrem toho je povinný okamžite informovať LUPA Personal o pracovných úrazoch. Nehoda počas práce,ktorá musí byť hlásená, je overená obidvoma stranami. Zamestnávateľ zabezpečuje právo na prístup na pracovisko inšpektorovi bezpečnosti práce a spoločnosti LUPA Personal . Dočasní pracovníci sú poistencami Verwaltungsberufsgenossenschaft (VBG) s ústredím v Hamburgu.

6. Zamestnávateľ užívateľ je povinný povoliť spoločnosti LUPA Personal a inšpektorovi bezpečnosti práce prístup na pracovisko dočasných zamestnancov. Uvedený zákon bol zahrnutý do zákonných smerníc úrazových poisťovní BGI 580.

7. Spoločnosť LUPA Personal je zodpovedná za správny výber a prevod dočasných zamestnancov. Rozsah zodpovednosti spoločnosti LUPA Personaj je však limitovaný garančnou sumou zodpovednosti za škodu. Spoločnosť LUPA Personal je povinná na žiadosť zamestnávateľa užívateľa poskytnúť informácie o existencii vyššie uvedeného poistenia. Obmedzenie zodpovednosti sa vzťahuje aj na dočasných zamestnancov LUPA Personal. Vzhľadom na to, že dočasní pracovníci LUPA Personal budú pracovať v komerčných priestoroch zamestnávateľa užívateľa, v súlade s jeho pokynmi, pod jeho dohľadom a s kontrolou ich práce, spoločnosť LUPA Personal nie je zodpovedná za škody spôsobené dočasnými zamestnancami na predmetoch, s ktorými alebo na ktorých pracujú. Ak predmety alebo osoby sú poškodené v dôsledku konania dočasných zamestnancov pri ich prácovnom výkone, zamestnávateľ je povinný odstúpiť spoločnosti LUPA Personal vymáhanie pohľadávok tretích strán. LUPA Personal nenesie žiadnu zodpovednosť za straty v prípade, že dočasní pracovníci sú poverení vedením finančných prostriedkov, napr.vedením pokladní, evidenciou a správou peňazí, cenných papierov alebo iných cenných predmetov.

8. Ak zamestnávateľ užívateľ prevezme dočasného zamestnanca z prenájmu do pracovného pomeru, je povinný zaplatiť LUPA Personal sprostredkovateľský poplatok stanovený podľa týchto pravidiel:
 • v prípade prevzatia zamestnanca počas prvých troch mesiacov jeho práce, činí provízia za sprostredkovanie dvojnásobok jeho hrubého mesačného príjmu.
 • ak je zamestnanec prevzatý po trojmesačnom období, sprostredkovateľská provízia je jeden a pol násobok jeho hrubého mesačného platu.
 • v prípade prevzatia zamestnanca po uplynutí šesťmesačného obdobia, provízia za sprostredkovanie činí jeden násobok hrubého mesačného odmeňovania.
 • ak je zamestnanec prevzatý po uplynutí deviatich mesiacov jeho používania, sprostredkovateľská provízia je polovicou jeho hrubých mesačných odmien.
Po uplynutí obdobia poskytnutia prenájmu dlhšieho ako 12 mesiacov je zamestnávateľ užívateľ oslobodený od povinnosti zaplatiť províziu za sprostredkovanie. Provízia za sprostredkovanie je spojená so zákonnou daňou z pridanej hodnoty. Zamestnávateľ užívateľ musí zaplatiť províziu za sprostredkovanie aj vtedy, ak prevezme dočasného zamestnanca do šiestich mesiacov od posledného prenájmu. Odôvodnenie pracovného pomeru musí byť preukázané predchádzajúcim nájomným vzťahom. V tomto prípade zamestnávateľ používateľ môžepredložiť zodpovedajúce dôkazy .

9. Dohodu o prenájme môžu ukončiť obe strany s výpovednou lehotou piatich pracovných dní. Dohoda o ukončení musí byť v písomnej forme. Ak používateľ zamestnávateľa nedodrží vyššie uvedené podmienky po uplynutí lehoty, LUPA Personal môže požiadať o vyplatenie náhrady vo výške 80% dohodnutej hodinovej sadzby, berúc do úvahy dohodnutý týždenný pracovný čas a zákonnú dobu platnosti v prípade včasného oznámenia bez potreby predloženia dôkazu. Spoločnosť LUPA Personal môže z vážneho dôvodu okamžite ukončiť zmluvu o prenájme. Vážnym dôvodom je situácia, keď zamestnávateľ užívateľ mešká s platbou finančného záväzku z aktualnej alebo predchádzajúcej zmluvy. Keď zamestnávateľ užívateľ odmietne plniť nájomné i vyplývajúce z dohody o nájme alebo ak sa objavia okolnosti,ktoré ohrozia plnenie povinností zamestnávateľa užívateľa, napr. v situácii v dôsledku výrazného zhoršenia jeho imania môže dôjsť k neúplným platobným záväzkom alebo ak zamestnávateľ užívateľ nesplní svoje povinnosti súvisiace s dodržiavaním predpisov o ochrane zdravia a bezpečnosti práce.

10. Záväzne platí štyridsaťhodinový pracovný týždeň, od pondelka do piatku. Výška príplatkov za prácu nadčas, v noci, v nedeľu a počas sviatkov, je uvedená v zmluve o prenájme zamestnancov. V prípade konvergencie rôznych doplatkov platí sa len doplatok s najvyššou sumou. Nevzťahuje sa to na vyplácanie príspevkov za nočnú prácu. Výpočet príspevku za sviatok,závisí od miesta výkonu práce (sviatok odpracovaný na danom pracovisku = príspevok za prácu počas sviatku).

11. Sadzby za odpracované hodiny boli uvedené v čistých sumách spolu so zákonnou daňou z pridanej hodnoty.

12. Pri prvom zamestnávaní našich zamestnancov ponúkame pre zákazníka 4-hodinové skúšobné obdobie, v ktorom sa zákazník môže rozhodnúť, či zamestnanec spĺňa jeho požiadavky. Ak zamestnanec nesplní požiadavky , nebude prijatý do zamestnania. Z tohto dôvodu vyššie uvedené 4 skúšobné hodiny nebudú účtované.

13. Platobné podmienky LUPA Personal sú nasledovné: platby sú realizované do 7 dní bez zrážok od dátumu prijatia faktúry. Všetky faktúry sú spolu okamžite splatné, ak je zamestnávateľ v omeškaní s platbami. Uvedené ustanovenie neporušuje povinnosť spoločnosti LUPA Personal predložiť vyššiu sumu z dôvodu oneskorenia platby. Reklamácie sa môžu vykazovať iba v prvom týždňi od dátumu prijatia faktúry.

14. Dočasní zamestnanci nie sú oprávnení prijímať platby, korešpondenciu a hlavne uzatvárať zmluvy v mene zamestnávateľa LUPA Personal. Podobne nie sú oprávnení vykonávať vymáhanie pohľadávok. Spoločnosť LUPA Personal nenesie zodpovednosť za škody spôsobené dočasnými zamestnancami, ktorí sú poverení vykonávaním príležitostnej práce alebo podobných činností.

Podľa § 13b zmluvy o prenájme zamestnancov je zamestnávateľ – užívateľ povinný poskytnúť dočasným zamestnancom prístup k sociálnym zariadeniam alebo službám svojej spoločnosti ( jedálne, dopravné prostriedky a centrá starostlivosti o deti) za rovnakých podmienok ako majú stáli zamestnanci, ya predpokladu že odlišné zaobchádzanie nie je odôvodnené objektívnymi dôvodmi. Ak zamestnávateľ – užívateľ umožní prístup dočasným zamestnancom vo centrách sociálnych služieb a dočasní zamestnanci ich použijú, zamestnávateľ užívateľ je povinný informovať o tomto fakte spoločnosť LUPA Personal. Ak sú to finančné výhody, zamestnávateľ je povinný informovať LUPA Personal o ich výške.

Spoločnosť LUPA Personal bezplatne poskytne drobné náradie, pracovné odevy a bezpečnostnú obuv.

15. Doplnenia a všetky zmeny v dohode o prenájme zamestnancov a aktuálne všeobecné obchodné podmienky musia byť v písomnej forme. Písomná forma platí aj pre odstúpenie od dohody prenájmu.

16. Miesto plnenia a sídlo príslušného súdu pre všetky právne spory vyplývajúce z tohto zmluvného vzťahu a jeho vzniku je Siegburg.

17. Ak niektoré ustanovenie alebo časť ustanovení podmienok zmluvy o nájme budú neplatné alebo neúčinné, nemá to vplyv na platnosť ostatných ustanovení. Zmluvné strany súhlasia s nahradením neúčinného ustanovenia alebo čiastočne neučinného ustanovenia prijateľným spôsobom, náležitým nariadením k splneniu predpokladaného cieľu.


Ochrana osobných údajov
Spoločnosť LUPA Personal GmbH & Co.KG (ďalej len LUPA) si je vedomá dôležitosti zachovania dôvernosti osobných údajov, najmä údajov vyžadujúcich ochranu našich zamestnancov, kandidátov, poskytovateľov služieb, klientov a dodávateľov. Vzhľadom na vnútroštátne a európske ustanovenia o ochrane osobných údajov,používame na spracovanie osobných údajov len moderné informačné a komunikačné technológie.

Pri spracovaní osobných údajov dodržujeme nasledovné zásady. Ochrana údajov je pre nás najdôležitejšia. Na základe tejto myšlienky rešpektujeme dôvernosť údajov podľa nasledujúcich pravidiel:
 • poskytujeme informácie o ochrane osobných údajov s vysvetlením, ako a prečo spracovávame osobné údaje
 • rešpektujeme rozhodnutia týkajúce sa zhromažďovania, spracovania a prenosu osobných údajov
 • zhromažďujeme, spracovávame a ukladáme len údaje, ktoré sú relevantné a potrebné na vykonávanie služieb, ktoré ponúkame
 • vedieme správnu registráciu a aktualizáciu osobných údajov
 • uplatňuejem vhodné bezpečnostné opatrenia na ochranu osobných údajov
 • obmedzujeme prístup a prenos osobných údajov
 • prechovávame len osobné údaje, ktoré sú potrebné na splnenie našich zákonných a obchodných povinností
 • šifrujeme a anonimizujeme osobné údaje, pokiaľ je to možné
 • penoskytujeme prístup k osobným údajom a ich aktualizáciu v prípadoch, keď je to potrebné
 • odpovedáme na otázky a sťažností týkajúce sa ochrany osobných údajov
Všetci zamestnanci, tretie strany a zmluvní dodávatelia zapojení do spracovania údajov sú povinní spracovaváť osobné údaje v súlade s ustanoveniami spolkového zákona o ochrane údajov.

Spoločnosť LUPA Personal nepoužíva na svojej webovej stránke cookies, Webbug ani podobné súbory. Pri používaní našej webovej stránky sa štandardne registrujú vaše údaje internetovým protokolom (IP), adresou a názvom poskytovateľa internetových služieb, webovej stránky navštívenej prostredníctvom našej webovej stránky, čas a dátum Vašej návštevy. Zaznamenané údaje sa po 90 dňoch automaticky vymažú. Zhromažďovanie, uchovávanie a používanie osobných údajov zadávaných štátom sa uskutočňuje iba po výslovnom súhlase. Pre tento účel je možné vyjadriť svoj súhlas na všetkých našich webových stránkach, kde sú uložené osobné údaje. Súhlas možno kedykoľvek odvolať e-mailom alebo poštou.
LUPA Personal GmbH & Co.KG

Bornheimer Str. 33b
53111 Bonn

Tel.: 0228-9654624-1
Fax: 0228-9654624-9

Amtsgericht Bonn: HRA 8568
Umsatzsteuer-ID: DE 301282144
Persönlich haft. Gesellschafter: LUPA Verwaltungs GmbH
Pozri si lokalitu
Máš otázky? Kontaktuj nás
l.viest@lupa-personal.de
LUPA Personal GmbH & Co.KG
Realizované ss kým sakomedia
Kde a akú prácu hľadáš?